สมาชิกเข้าสู่ระบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙ เซ็นทรัลพระราม ๒

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา  อนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙" ครั้งที่ ๑ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒
ดำเนินโครงการโดย สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒