สมาชิกเข้าสู่ระบบเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสินการประกวด
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) = 30 คะแนน
2. การนำเอาเศษวัสดุ, ของเหลือใช้ และ วัสดุบังคับ มาสร้างสรรค์ผลงาน (Recycle) = 20 คะแนน
3. ประโยชน์ใช้สอย และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง (Useful) = 30 คะแนน
4. ความประณีตสวยงาม ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ (well-crafted)= 20 คะแนน