สมาชิกเข้าสู่ระบบใบรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย

 

โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา
ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย