สมาชิกเข้าสู่ระบบบรรยายระเบียบงานสารบรรณในระบบราชการไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 (๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑) นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณในระบบราชการไทย" ตามโครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทำงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมกิจจาธร ๒ อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร