สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสนับสนุนคณะวิทยากรโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานว่าด้วยงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก