สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี จ.นครนายก

เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนคณะวิทยากรโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพและหลักปฏิบัติด้านวินัย สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี