สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์

(๑๘-๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑) พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม