สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณกองต่อต้านการค้ามนุษย์

 ๑๖-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตร "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้แก่บุคลากรกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมกองต่อต้านการค้ามนุษย์