สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 (๔ ก.ค. ๖๑) สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ