สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

(๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร