สมาชิกเข้าสู่ระบบKIDS INVENTOR 2017 ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้รุ่นเด็ก

 สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม และศูนย์การค้าเดอะไบร์ท พระราม ๒ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้รุ่นเด็ก (Kids Inventor 2017) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเงินรางวัลทุนการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเดอะไบร์ท พระราม ๒
......... นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ในฐานะประธานกรรมการจัดการประกวด กล่าวว่า การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ผลงาน เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรให้การสนับสนุน โดยเฉพาะให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน มาสร้างสรรค์และประดิษฐ์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะ รักษาสภาพแวดล้อม ยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย
........ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๖๒ คน จาก ๕๔ โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีเด็กมาร่วมการประกวด ๑๔๗ คน น้องๆ ได้ประดิษฐ์ผลงาน จำนวน ๑๔๗ ผลงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
๑. พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกิตติมศักดิ์สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
๒. นายธาตรี จันทรคีรี ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
๓. ดร.สุมาลัย กองแก้ว นายกสโมสรโรตารีลาดพร้าว
๔. นางสาวชมรส เรืองวิไลรัตน์ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์
๕. นางสาวเปรมศิริ นโรดม ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร
๖. นางสาวพัชรณัฐ พัดเกร็ด ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน
..... ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๓๑ ชิ้นเพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้คัดเลือกผลงาน ๑๐ ชิ้นให้ได้รับรางวัลในระดับต่่างๆ ประกอบด้วย
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โคมไฟบ้านฉัน โดย เด็กหญิงณัฐริการ์ ไววิทย์ จากโรงเรียนราชบพิธ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โคมไฟจากช้อนพลาสติก โดย เด็กหญิงชาคริยา พงษ์ศาสตร์ จากโรงเรียนวัดกระจับพินิจ
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โคมไฟจากรังไข่ โดย เด็กชายธนาพันธุ์ บารมีอริยะกูล จากโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ โต๊ะเครื่องแป้ง โดย เด็กชายฟิสิกส์ วันทอง จากโรงเรียนวัดทิพพาวาส
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ ช้อนไอศครีมหวานเย็น โดย เด็กชายธัชชัย วิเศษชาติ จากโรงเรียนวัดทิพพาวาส
พร้อมรางวัลชมเชยอีก ๕ รางวัล ประกอบด้วย
๑. โคมไพระยิบ โดย เด็กหญิงกชกร บุญศรี จากโรงเรียนวัดราชสิงขร
๒. แจกันดอกไม้ โดย เด็กหญิงจงกลนี ร้อยดี จากโรงเรียนวัดท่าข้าม
๓. New Chair โดย เด็กหญิงชญาภา จันทร์หอม จากโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
๔. โคมไฟ โดย เด็กหญิงภัทรธิดา พุ่มมาลี จากโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๕. เก้าอั้แสนงาม โดย เด็กหญิงอทิตยา อ่อนศรี จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
....... พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกิตติมศักดิ์สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ในฐานะประธานกรรมการตัดสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ใหญ่ได้เห็นความสามารถและความตั้งใจของเด็กที่มาร่วมกิจกรรม และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์หลายชิ้นสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและคณะกรรมการสถาบันฯ ตลอดจนองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดโครงการ ได้พิจารณาที่จะจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปทุกปี และขยายผลในการต่อยอดผล

งานในเชิงพาณิชย์ต่อไปด้วย