สมาชิกเข้าสู่ระบบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

 ยานนาวาเดินหน้าประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา
..... เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม จัดประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา โดยมี นายชาติชาย กุละนำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตยานนาวา ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หลวงพ่อพระครูสถิตย์บุญวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดด่านและประธานสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ประกอบด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายการศึกษาเขตยานนาวา ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตยานนาวา กศน.เขตยานนาวา ศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๕ และกองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม ชมรมผู้สูงอายุศูนย์ ๗ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์ ๕๕ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และสโมสรโรตารียานนาวา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และมีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ดังนี้
๑. นายลิขิต ลิ้มรสรวย เป็น ผู้จัดการโรงเรียน
๒. นางสาวจารุภัทร จุลสำลี เป็น รองผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
๓. นายอุปถัมภ์ พรรณสังข์ เป็น รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ
๔. นางสาวเนตรชนก สุนา เป็น รองผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
๕. นายไพศาล ชนะโชติ เป็น รองผู้จัดการฝ่ายกิจการนักเรียน
๖. นางดลยา สุทธิวนา เป็น รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
๗. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็น ที่ปรึกษาโรงเรียน
๘. ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย เป็น กรรมการอำนวยการโรงเรียน
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้จัดการโรงเรียน ไปพิจารณาคัดเลือกผู้มีจิตอาสาและมีความพร้อมจะร่วมดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวาต่อไป