สมาชิกเข้าสู่ระบบอิ่มบุญอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘

        เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา "อิ่มบุญ อาสาฬหบูชา" โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองและนายกสมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙