สมาชิกเข้าสู่ระบบอิ่มบุญวิสาขบูชา ๒๕๕๘

         เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา "อิ่มบุญ วิสาขบูชา" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง เป็นประธานในพิธี ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙