สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการ และการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
 • เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานเอกสาร งานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานหลักสูตร

 • บอกระเบียบงานสารบรรณ
 • บอกรูปแบบการเขียนหนังสือราชการ
 • บอกหลักการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
 • ปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการภายนอกและบันทึกข้อความ
 • ปฏิบัติการจัดการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม
 • ปฏิบัติการสถานการณ์สมมติด้านการสื่อสารและงานประสานงาน

หัวข้อวิชา

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ประเภทหนังสือราชการ การจัดทำ รับ ส่งเก็บรักษา ยืม และทำลาย
 • หลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
 • หลักภาษา ไวยากรณ์ และการใช้สำนวยภาษาในหนังสือราชการ
 • การใช้คำ ประโยค ย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดคำระหว่างบรรทัด
 • การวิเคราะห์และโต้ตอบหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การเขียนหนังสือประชาสัมพันธ์ 
 • การเขียนหนังสือสั่งการอย่างสุภาพ
 • การเขียนหนังสือขอความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำบันทึกเสนอ การจดบันทึกการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม
 • การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด และคำกล่าวปิด
 • ฝึกปฏิบัติการรายบุคคลา การเขียนหนังสือราชการ (ผู้ช่วยวิทยากรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม)
 • ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการประสานงาน (ผู้ช่วยวิทยากรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม)
 • สรุปคำวินิจฉัยการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ

ระยะเวลาอบรม

 • ๑๒-๑๘ ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรมและหัวข้อวิชาที่ใช้ในการอบรม

คณะวิทยากร (ค่าตอบแทนวิทยากรในอัตราวิทยากรภาคเอกชน ตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ) 

   ๑. พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

 • ประธานกิตติมศักดิ์สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • อนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • เลขาธิการเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม ๘๔ องค์กร
 • นายทหารนอกราชการ ช่วยราชการสถานีวิทยุกองทัพบก ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้จัดรายการ/ผู้เขียนบทความรายการสยามานุสติ (๑๒๖ สถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบก)
 • ผู้จัดรายการ "เพื่อนเยาวชน" ทางสถานีวิทยุยานเกราะ
 • วิทยากรประจำรายการ "ร่มโพธิ์ทอง" ทางสถานีวิทยุ อสมท.
 • ผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่
 • นักเขียน วิทยากรบรรยายพิเศษ

   ๒. อาจารย์ลิขิต ลิ้มรสรวย

 • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
 • ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา
 • ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา
 • เลขาธิการสมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม
 • เลขาธิการสมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • เลขาธิการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตยานนาวา
 • ผู้ประเมินมาตรฐานอาสาสมัคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ
 • ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของภาครัฐและภาคประชาสังคมหลายแห่ง

   ๓. อาจารย์ณรงค์ชัย ทิพย์มณี

 • รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุนทรภู่
 • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระพิฆเนตร
 • กรรมการสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสมพร เทพสิทธา)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ

การเชิญวิทยากร

 • ประสานงานเรื่องวัน เวลาและสถานที่ทางโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๓๔ ๑๙๔๗
 • ทำหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดส่งถึงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม พร้อมระบุ เรียนเชิญวิทยากร หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 
 • ส่งหนังสือไปที่ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เลขที่ ๑๐๙/๒๑๗ หมู่บ้านพิศาล ซอยบางขุนเทียน ๑๔ ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทรสาร ๐ ๒๐๒๘ ๘๑๖๒
 • รอการยืนยันตอบกลับจากสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • กรณีมีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะต้องมีผู้ช่วยวิทยากรอย่างน้อย ๑ คน ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม ๓๐ คน (อัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรตามระเบียบราชการและตามจำนวนฝึกปฏิบัติการจริง)

 

ประสบการณ์จัดอบรม

 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมพลศึกษา
 • กรมธนารักษ์
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงาน กสทช.
 • สำนักงานสรรพากรภาค ๖
 • สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานจังหวัดราชบุรี
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
 • เทศบาลนครระยอง
 • เทศบาลเมืองเกล็ดแก้ว
 • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
 • เทศบาลเมืองหนองปรือ
 • เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 • เทศบาลนครเชียงราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • สำนักรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ
 • กศน.เขตยานนาวา
 • กศน.เขตห้วยขวาง
 • กองทุนประกันวินาศภัย
 • กองทุนผู้สูงอายุ
 • กองทุนต่อต้านการค้ามนุษย์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • ฯลฯ

   

    

   

   

บรรยายภาคทฤษฎี หัวข้อ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ สำนวนภาษา ฯลฯ

 

นอกจากบรรยายภาคทฤษฎีแล้ว มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อประเมินผลความรู้และประสบการณ์ตรง

    

แบบทดสอบก่อน-หลัง และฝึกปฏิบัติรายบุคคลการเขียนหนังสือราชการ

 

    

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การจำลองการจัดประชุมจริง การจดบันทึกการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม

 

    

ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม สถานการณ์สมมติเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

 

    

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "การสื่อสารสำคัญไฉน"

 

 

หนังสือขอบคุณวิทยากร