สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๒ ก.ย. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นวิทยากรพิเศษรายวิชา สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป หัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ระดับปริญญาเอก ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง ศษ ๑๓๑๐ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม