สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากร นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๔๐ คน ณ โรงแรมบุศยรินทร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย