สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓ เม.ย. ๒๕๖๒) สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ" หัวข้อ "การเขียนและโต้จตอบเอกสารทางราชการ รูปแบบ การใช้สำนวนและภาษาที่กระชับและได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์" ให้แก่พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร