สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ห้องประชุมศรีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี