สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวข้อวิชา เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิิทยาเขตปทุมธานี)