สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมงานธุรการยุคใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจป้องกันเฝ้าระวังทุจริต หัวข้อวิชา "งานธุรการยุคใหม่" ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา