สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมงานสารบรรณสำนักงานจังหวัดราชบุรี

 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ข้าราชการรุ่นใหม่หัวใจสีขาว" หัวข้อวิชา "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ให้แก่ข้าราชพลเรือนระดับปฏิบัติงาน ข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร พนักงานราชการบรรจุใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี