สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารสนเทศเพื่อการจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ ๒

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสนับสนุนคณะวิทยากรอบรมตามโครงการอบรมสารสนเทศเพื่อการจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ ๒ จัดโดย ชมรมปากลัดอินทรสีห์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ