สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารสนเทศเพื่อการจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ ๑

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ ๑ จัดโดย ชมรมปากลัดอินทรสีห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ