สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ" ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม