สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการ รุ่นที่ ๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปฐมนิเทศพนักงานราชการ" รุ่นที่ ๒ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี