สมาชิกเข้าสู่ระบบการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์" โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนาบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์