สมาชิกเข้าสู่ระบบการเขียนหนังสือราชการ นศ.ชั้นปีที่ ๔ มรฎ.ธนบุรี

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ : การเตรียมความพร้อมในการทำงาน วิชา "การเขียนหนังสือราชการ" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุม ๑ (บูรณาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร