สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มรฎ.พระนคร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ให้แก่บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร