สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมงานสารบรรณสำนักงาน กสทช.

 ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการเสวนานักเขียน หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ" ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.