สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี