สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมงานสารบรรณเทศบาลตำบลห้วยใหญ่

๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ ภูไอยรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก