สมาชิกเข้าสู่ระบบโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย