สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการกองทุนการออมแห่งชาติ

๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ของกองทุนการออมแห่งชาติ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล