สมาชิกเข้าสู่ระบบโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒๐ พ.ย. ๖๒ โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก