สมาชิกเข้าสู่ระบบโครงการอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒๕ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร