สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลา รุ่น 1

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นวิทยากรอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลาฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องเป็นระบบเกิดความยั่งยืนในชุมชน และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางประภาวดี สิงหวิชัย) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่อง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Magic ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร