สมาชิกเข้าสู่ระบบโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร "พัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย" ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโซนเอ ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร