สมาชิกเข้าสู่ระบบปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุตลากรบรรจุใหม่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวข้อวิชา "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี