สมาชิกเข้าสู่ระบบเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๑

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร