สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ กระทรวงการคลัง

โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลงปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ของกระทรวงการคลัง วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร