สมาชิกเข้าสู่ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร ๔ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข