สมาชิกเข้าสู่ระบบการจัดตั้งสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย

 วิวัฒนาการ   คำนิยาม   และความจำเป็นในการจัดตั้งสภา

 
๑.   วิวัฒนาการขององค์กรสาธารณประโยชน์ไทยในอดีตที่ผ่านมา
      ช่วงเวลา  ๕๐  ปีที่ผ่านมา  องค์กรสาธารณประโยชน์ของไทย ได้ผ่านขั้นตอนของวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ เริ่มจากการเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์  (พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๑๖)  มาสู่การเป็นองค์กรที่ค้นหาความหมายและคำตอบด้านพัฒนาสังคม  (พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๓๕)     มาสู่การทำงานช่วยเหลือกันแบบเป็นเครือข่าย  (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๐)    และปัจจุบันได้พัฒนาสู่รูปแบบการผลักดันให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมกับอำนาจรัฐในทุกขั้นตอน  (พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน)    
 

๒.   คำนิยามสำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ของสภา (ปัจจุบัน)

       “องค์กรสาธารณประโยชน์"  หมายถึง  องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.๒๕๔๖  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อป้องกัน  แก้ไข  พัฒนา  และส่งเสริม  ให้เกิดความมั่นคงทางสังคม และตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานด้าน  การศึกษา  สุขภาพอนามัย   ที่อยู่อาศัย  การทำงานและการมีรายได้  นันทนาการ  กระบวนการยุติธรรม  และการให้บริการทางสังคมทั่วไป  ที่มีมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง  เหมาะสม  เป็นธรรม โดยไม่แสวงหากำไรหรือนำผลประโยชน์มาแบ่งกัน                                                                                        

        “สภา”  หมายถึง   องค์กรเอกชนหรือสถานที่ประชุมขององค์กรเอกชน

 

๓.   ความจำเป็นของการจัดตั้งสภา

       ๓.๑  หลักการและเหตุผล

              จากข้อมูล  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน  ระบุว่า  จำนวนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ  ๗ ด้าน  ภายใต้พลวัตรของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และการศึกษานั้น  มีจำนวนไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐ องค์กร  ทำให้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แปรเปลี่ยนไปตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   คณะกรรมการจัดตั้งสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย  เล็งเห็นความสำคัญของความเจริญก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่สังคมจะได้รับจากการจัดสวัสดิการสังคมผ่านองค์กรสาธารณประโยชน์ดังที่มีอยู่ในขณะนี้  เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และมีมาตรฐานตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด  จึงเห็นควรจัดตั้ง “สภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย” ขึ้นมา  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค