สมาชิกเข้าสู่ระบบวัตถุประสงค์ของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย

๔.๑ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์

๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์

๔.๓ เป็นกลไกการทำงานและความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน

๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์

๔.๕ เป็นศูนย์กลางประสานการทำงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามที่กำหมายกำหนดให้ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ระดับชาติเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ

๔.๖ ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

๔.๗ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด