สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หลักสูตร "หลักการเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ" รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง