สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔ มิ.ย. ๖๓ การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ ๒๖" ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระรามที่ ๖