Bookmark and Share  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

วัตถุประสงค์องค์กร

วัตถุประสงค์ของสถาบัน
๑. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาอาชีพ และการจัดสวัสดิการสังคม
๓. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
๕. ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย
๖. ส่งเสริมประชาธิปไตย สำนึกพลเมือง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๗. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา สื่อ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์
๘. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง ไม่หวังผลกำไรในทางธุรกิจ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน