Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

หลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการ และการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
 • เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานเอกสาร งานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานหลักสูตร

 • บอกระเบียบงานสารบรรณ
 • บอกรูปแบบการเขียนหนังสือราชการ
 • บอกหลักการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
 • ปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ

หัวข้อวิชา

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ประเภทหนังสือราชการ การจัดทำ รับ ส่งเก็บรักษา ยืม และทำลาย
 • หลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
 • หลักภาษา ไวยากรณ์ และการใช้สำนวยภาษาในหนังสือราชการ
 • การใช้คำ ประโยค ย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดคำระหว่างบรรทัด
 • การวิเคราะห์และโต้ตอบหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การเขียนหนังสือประชาสัมพันธ์ 
 • การเขียนหนังสือสั่งการอย่างสุภาพ
 • การเขียนหนังสือขอความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำบันทึกเสนอ การจดบันทึกการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ

ระยะเวลาอบรม

 • ๖ - ๑๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรมและหัวข้อวิชาที่ใช้ในการอบรม

วิทยากร (ค่าตอบแทนวิทยากรในอัตราวิทยากรภาคเอกชน ตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ)

   ๑. พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

 • ประธานกิตติมศักดิ์สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • อนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • เลขาธิการเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม ๘๔ องค์กร
 • นายทหารนอกราชการ ช่วยราชการสถานีวิทยุกองทัพบก ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้จัดรายการ/ผู้เขียนบทความรายการสยามานุสติ (๑๒๖ สถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบก)
 • ผู้จัดรายการ "เพื่อนเยาวชน" ทางสถานีวิทยุยานเกราะ
 • วิทยากรประจำรายการ "ร่มโพธิ์ทอง" ทางสถานีวิทยุ อสมท.
 • ผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่
 • นักเขียน วิทยากรบรรยายพิเศษ

   ๒. อาจารย์ลิขิต ลิ้มรสรวย

 • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
 • ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา
 • ประธานคณะทำงาน กต.ตร.สน.บางโพงพาง
 • เลขาธิการสมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม
 • เลขาธิการสมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • กรรมการมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
 • กรรมการก่อตั้งสถาบันปัญญาไท
 • ที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ
 • ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ

   ๓. อาจารย์ณรงค์ชัย ทิพย์มณี

 • รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
 • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุนทรภู่
 • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระพิฆเนตร
 • กรรมการสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสมพร เทพสิทธา)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ

การเชิญวิทยากร

 • ประสานงานเรื่องวัน เวลาและสถานที่ทางโทรศัพท์ ๐๘-๑๘๓๔-๑๙๔๗
 • ทำหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดส่งถึงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม พร้อมระบุ เรียนเชิญวิทยากร หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 
 • ส่งหนังสือมาที่ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เลขที่ ๑๐๙/๒๑๗ หมู่บ้านพิศาล ซอยบางขุนเทียน ๑๔ ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทรสาร ๐-๒๔๐๘-๔๘๕๖
 • รอการยืนยันตอบกลับจากสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

 

ประสบการณ์จัดอบรม

 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมพลศึกษา
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานสรรพากรภาค ๖
 • สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
 • เทศบาลเมืองเกล็ดแก้ว
 • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
 • เทศบาลเมืองหนองปรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • สำนักรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ
 • กศน.เขตยานนาวา
 • กศน.เขตห้วยขวาง
 • กองทุนประกันวินาศภัย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 • ฯลฯ

    

     

    

    

 

หนังสือขอบคุณวิทยากร

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน