Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประวัติโรงเรียน


        โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๖๐ โดยสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และได้เรียนเชิญสำนักงานเขตยานนาวา กรมกิจการผู้สูงอายุ กศน.เขตยานนาวา วัดด่านพระราม ๓ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และสโมสรโรตารียานนาวา ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในรูปแบบของ “โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา” ด้วยความอนุเคราะห์ของ หลวงพ่อพระครูสถิตบุญวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดด่าน พระราม ๓โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ แต่อาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากภาคประชาสังคม โดยจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้รับมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อดำเนินกิจการของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งดำเนินการทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาสี่มุมบ้าน วัดด่าน พระราม ๓ และ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวาจัดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้จัดรายวิชาตามหลักสูตร กำหนดระยะเวลาเรียน ประเมินผลการเรียน และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” การบริหารงานดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะที่ปรึกษาโรงเรียน มีนายลิขิต ลิ้มรสรวย ทำหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา "ปริญญาชีวิต ปัจฉิมวัย" รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีบัณฑิจปัจฉิมวัยสำเร็จการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ณ โรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ตั้งอยู่ ณ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา การติดต่อประสานงานโรงเรียน สามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ในฐานะองค์กรผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙/๒๑๗ หมู่บ้านพิศาล ซอยบางขุนเทียน ๑๔ ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทร/โทรสาร ๐ ๒๐๒๘ ๘๑๖๒ สายตรงผู้จัดการโรงเรียน โทร. ๐๘ ๑๘๓๔ ๑๙๔๗


 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
๓. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๕. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ คุณค่า อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
๖. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน :

โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา เป็นโรงเรียนแห่งความสุขของคนทุกวัย

 

พันธกิจโรงเรียน :

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน