โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


ค่ายปฏิบัติธรรมพุทธธรรมชาติบำบัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2019-11-07

รายละเอียด

โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิธัมมพุทธะ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ จัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมคอร์สพุทธธรรมชาติบำบัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิ ธัมม พุทธะ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

.........
ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มากด้วยคุณภาพ
♡อาจารย์ รชต นครพัฒน์-จิตเนรมิต
♤อาจารย์ ดร. ทรงเดช มโนจินดา-ธรรมชาติบำบัด
☆อาจารย์ แม่วันทิพย์ ภาธีรโรจน์-สติปัฎฐาน ๔
♧อาจารย์ พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา-ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

ที่เดินทางมาให้ความรู้อย่างเต็มที่ให้คณะโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ